Huisregels & Voorwaarden

Wij houden ons aan bepaalde beleidslijnen die jouw ten goede te komen en creëren een harmonieuze omgeving waarin onze therapeuten zich op jouw behoeften kunnen concentreren. Wij weten dat je een prettige ervaring bij ons zult hebben, omdat we ernaar streven je verwachtingen te overtreffen!

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen MG urban spa en cliënten. Een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Inspanningen

MG urban spa zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal MG urban spa haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

Reserveringen en annuleringen

MG urban spa maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering, – bevestiging – en herinneringssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan MG urban spa. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MG urban spa de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. 

Prijzen en betalingen

MG urban spa vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Wij accepteren betalingen contant, per bankoverschrijving ter plaatse of met onze Gift Card.

Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet MG urban spa voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MG urban spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) na. Wlt u precies weten welke gegevens wij bewaren, zie dan onze Privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

MG urban spa is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MG urban spa is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden of  binnen 24 uur per e-mail. MG urban spa zal een passende oplossing aanbieden. Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of e-mail. MG urban spa zal een passende oplossing aanbieden.

Recht

Op elke overeenkomst tussen MG urban spa en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Boutique

Bestellen

Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een online bevestiging. Ook ontvang je een e-mail met de details van de bestelling en de totale kosten die aan de bestelling zijn verbonden. Deze bevestiging houdt niet in dat je bestelling is geaccepteerd. Je bestelling wordt pas als geaccepteerd beschouwd vanaf het moment dat de producten naar de klant zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren. De eigendom van de koopwaar gaat pas over als aan de daarmee verbonden verplichtingen van de koper is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht, dat wil zeggen op het moment van levering van de producten, gaat de productaansprakelijkheid over op de koper.

Prijzen en betalingen

MG urban spa vermeldt alle prijzen van de producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Wij accepteren betalingen via IDEAL. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan IDEAL. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Verzending

Wij proberen onze bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling door de klant te verzenden. In het geval van een technische storing, die valt onder de categorie van omstandigheden buiten de macht van MG urban spa, wordt een bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. MG urban spa zal de klant naar behoren op de hoogte houden van de status van de bestelling.

Retourneren

Om hygiënische en veiligheidsredenen staat MG urban spa geen retournering of restitutie toe voor alle huidverzorgingsproducten en accessoires.

Persoonlijke gegevens en privacy

De klant voorziet MG urban spa voorafgaand de bestelling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de bestelling. MG urban spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) na. Wlt u precies weten welke gegevens wij bewaren, zie dan onze Privacyverklaring.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen of een behandling te boeken bij MG urban spa gaat de klant automatisch akkoord met al onze huisregels & voorwaarden.